Duyên Mỹ đã viết đánh giá Học viện chính sách và phát triển 4

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Học viện phấn đấu nhanh chóng đạt được chất lượng cao hàng đầu của Việt Nam, tiến tới đạt đẳng cấp quốc tế về nội dung và trình độ đào tạo, liên thông và tương thích với mặt bằng kiến thức của các nước trong khu vực và trên thế giới, tạo điều kiện cho Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, chủ động và thành công trong quá trình hội nhập quốc tế; có giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy và giáo trình nước ngoài tiên tiến sẽ được sử dụng tại Học viện Chính sách và Phát triển. Sinh viên tốt nghiệp ở Học viện Chính sách và Phát triển có thể làm việc ở nước ngoài.