NGƯỜI DÙNG ẨN DANH đã viết đánh giá Đại học Hoa Sen5

Khuyến khích

Về môi trường học tập và chất lượng giảng dạy

Ưu điểm:
Giảng viên tận tình và chuyên môn Cơ sỡ vật chất đám ứng môi trường học tập sáng tạo năng động

Khuyết điểm:
học phí không dễ đáp ứng các cơ sỡ cách xa nhau

Trải nghiệm:
Một môi trường có các giảng viên tận tâm và vui tính khuyến khích tinh thần sinh viên học hỏi và tự do sáng tạo. Chất lượng giảng dạy uy tín