Đỗ Nguyên Khánh đã viết đánh giá mangak.net3

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
cập nhật nhanh, nhiều truyện đa dạng có mới có cũ nhưng hơi nhiều quảng cáo