Phương Nguyễn đã viết đánh giá SEFA English5

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Tôi đã học ở đây, và tin tưởng vào môi trường có thể nói tiếng anh tốt nhất, hàng ngày, hàng giờ.