NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG đã viết đánh giá Đại học Lao động Xã hội3

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Trường lao động Xã Hội Hà Nội là một trường cũng khá nổi. Nhưng điểm đầu vào hơi thấp, sinh viên cũng không nổi trội lắm.