Dễ Tiếp Thu | Edu2Review
Đánh giá về

ALS Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Dễ Tiếp Thu

Ưu điểm

- Giáo viên nước ngoài.
- Dễ tiếp thu.
- Học phí chấp nhận được.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

./.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn