Giáo Viên Nước Ngoài | Edu2Review
Đánh giá về

ALS Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nước Ngoài

Ưu điểm

- Giáo viên nước ngoài.
- Nhóm ít người.
- Gần gũi.

Điểm cần cải thiện

- Nhiều hoạt động thực tế hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Giáo viên tốt.
- Gần gũi.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn