Giáo Viên Thân Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

ALS Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Thân Thiện

Ưu điểm

- Giáo viên thân thiện, nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

- Đối vơi một số học viên không giỏi việc nghe, giáo viên có thể nói chậm lại.
- Nên có sách để đỡ bị lẫn lộn các tài liệu.

Trải nghiệm và lời khuyên

./.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn