Học 100% Với Người Nước Ngoài | Edu2Review
Đánh giá về

ALS Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học 100% Với Người Nước Ngoài

Ưu điểm

- Học 100% với người nước ngoài.
- Học viên ít, 1:4.
- Được sửa và theo kỹ hơn.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Học 100% với người nước ngoài.
- Nếu có nền cơ bản nên thử để luyện kỹ năng tiếng Anh như du học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn