Học Phí Hợp Lý | Edu2Review
Đánh giá về

ALS Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Học Phí Hợp Lý

Ưu điểm

- Thời gian học phù hợp.
- Giáo viên giảng dạy 100% là giáo viên nước ngoài.
- Học phí hợp lý.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

./.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn