The Teachers Are Supportive | Edu2Review
Đánh giá về

ALS Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

The Teachers Are Supportive

Ưu điểm

- The teachers are supportive.
- The environment around is nice.
- The dorm is clean.

Điểm cần cải thiện

No idea.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Teachers are extremely kind and supportive.
- The center itself has a quiet studying place.
- Can learn a lot effectively.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn