Người dùng Edu2Review đã viết đánh giá Khoa Du Lịch - Trường Đại học Huế3

lo lắng cho tương lai

Ưu điểm:
-học phí rẻ -trường công lập -giáo viên nhiệt tình

Khuyết điểm:
-cơ sở vật chất -chương trình giảng dạy -các hoạt động

Trải nghiệm:
ít trải nghiệm, cơ sở vật chất cần được nâng cao, chương trình giảng dạy nên được đổi mới, thêm nhiều hoạt động cho sinh viên. nên chú trọng về việc nâng cao cơ sở vật chất đổi mới cách thức giảng dạy.