Giáo Viên Thân Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Thân Thiện

Ưu điểm

- Phòng học tiện nghi.
- Giáo viên thân thiện.
- Tài liệu dồi dào.

Điểm cần cải thiện

- Tốn tiền gửi xe.
- Máy lạnh hôm hoạt động, hôm không.
- Vẫn là tiền gửi xe.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Đi học đày đủ, làm bài tập về nhà, sau khóa học sẽ cải thiện rất nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn