Chú Trọng Về Thực Hành | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Chú Trọng Về Thực Hành

Ưu điểm

- Thực hành: chú trọng về thực hành.
- Homework: ngoài dạy trên lớp, trung tâm còn có những bài tập về nhà để giáo viên theo dõi sát học viên, học viên cũng có thể thực hành nhiều hơn.

Điểm cần cải thiện

- Số lượng học viên đông nên thời lượng theo dõi từng học viên cũng hạn chế.
- Bạn care nên quan tâm học viên nhiều hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có ý kiến.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn