Flexibility | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Emu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Flexibility

Ưu điểm

- High level course.
- Flexibility.
- Good teacher.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Writing skill.
- Presentation skill.
- Vocabulary.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn