Good Quality Teacher | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Emu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Good Quality Teacher

Ưu điểm

- Flexibility.
- Good quality teacher.
- Convenience (near to my house).

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

- I learnt so many vocabularies here.
- After learning here, my listening and speaking level are improved a lot.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn