Phạm Thị Thu Diễm đã viết đánh giá Trung Tâm Anh Ngữ TOME (anhngutome.edu.vn)5

Khuyến khích Xác nhận là học viên

tương đối tốt

Ưu điểm:
giảng viên giỏi lớp học quy mô vừa

Khuyết điểm:
học phí cao

Trải nghiệm:
nắm vững kiến thức sau khi học tăng điểm thi toiec hơn trước khi học