Giáo Viên, Trợ Giảng Thân Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ WeWin

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên, Trợ Giảng Thân Thiện

Ưu điểm

Cơ sở vật chất rộng rãi.
Giáo viên, trợ giảng thân thiện
Có nhiều hoạt động ngoại khóa: du lịch...

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Dạy học dễ hiểu.
Dạy học hay.
Dạy học rẻ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn