Social Club Is Active | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Direct English Saigon

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Social Club Is Active

Ưu điểm

- Teacher.
- Environment.
- Supporter.

Điểm cần cải thiện

- None.

Trải nghiệm và lời khuyên

Conversation lesson is good with native teacher, social club is active, students in a lesson is same level.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn