Giáo Viên Nhiệt Tình Với Học Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Halo English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Nhiệt Tình Với Học Viên

Ưu điểm

- Giáo viên nhiệt tình với học viên.
- Đội ngũ chăm sóc học viên quan tâm, lắng nghe và giúp đỡ học viên.
- Tài liệu học tập rất nhiều.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Trải nghiệm tốt.
- Kỹ năng nghe phát triển.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn