You need to enable JavaScript to run this app.

Tiếng Anh học thuật cho học sinh THPT Các khóa học khác

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2 tháng

Chương trình

Đối tượng học viên: Học viên muốn phát triển kỹ năng học thuật để tham gia kỳ thi IELTS, hỗ trợ việc học tại trường, đi du học.

Mô tả khóa học: Khóa học bao gồm các cấp độ:

  • Elementary

  • Pre-Intermediate

  • Intermediate

  • Upper Intermediate

  • Pre-Advanced

Lưu ý: Học phí được cập nhật vào tháng 9/2017 theo thông tin trên website của trung tâm.

Lợi ích khóa học

  • Giúp học sinh nói, viết, và hiểu được ngôn ngữ tiếng Anh học thuật tự tin hơn.

  • Phát triển vốn từ vựng ở những một số lĩnh vực cần thiết.

  • Cung cấp kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành cho các học viên, tạo nền tảng học tốt tiếng Anh ở môi trường Đại học

  • Giúp học sinh thành công ở các kỳ thi như IELTS.