Trần Nhật Tiến đã viết đánh giá Trung Tâm Ngoại Ngữ NewSky (newsky.edu.vn)5

Khuyến khích

chuyên nghiệp

Ưu điểm":
trình độ giảng viên cao, giáo án hay

Khuyết điểm:
học phí cao

Trải nghiệm:
cách giảng dạy thu hút, quan tâm đến học viên, thân thiện