Có Giáo Viên Nước Ngoài. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Có Giáo Viên Nước Ngoài.

Ưu điểm

Được giao tiếp thường xuyên với giáo viên nước ngoài.

Điểm cần cải thiện

Nghỉ lễ nhiều hơn!!!
Giảm bài tập!

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên giao tiếp nhiều với bạn bè và giáo viên bằng tiếng Anh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn