Giáo Viên Tương Tác Với Học Sinh Nhiều | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Tương Tác Với Học Sinh Nhiều

Ưu điểm

- Quá trình học tốt bởi vì giáo viên tương tác với học sinh nhiều, có lưu giáo trình lại trên mạng để học sinh học tập hiệu quả hơn.

Điểm cần cải thiện

- Nên tập trung vào phần từ vựng chuyên môn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn