Teachers Are Good And Friendly | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ YOLA

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Teachers Are Good And Friendly

Ưu điểm

Teachers are good and friendly.
Doing homework on the internet instead of doing homework on paper.

Điểm cần cải thiện

The amount of homework is so much.

Trải nghiệm và lời khuyên

I' ve studied here for 3 or 4 years, every class gave me different experience. I studied from what activities I played.
YOLA has many classes for young people or IELTS-taking-people.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn