Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế - Khóa học Phân tích Tài chính Doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Phân tích Tài chính Doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Phân tích tài chính

Thời lượng

1.5 tháng

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Học về chuẩn mực kế toán để biết cách đọc báo cáo tài chính.
– Hiểu biết sâu sắc các báo cáo tài chính.
– Phân tích cụ thể và hiểu sâu sắc ý nghĩa của các hệ số tài chính.
– Dự báo tài chính.
– Định giá công ty…

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. Các chuẩn mực kế toán và các báo cáo tài chính
– Đo lường doanh thu.

– Nguyên tắc lập báo cáo tài chính.

– Định nghĩa mỗi loại tài sản trong bảng cân đối kế toán.
– Định nghĩa mỗi khoản mục trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh.
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính.

– Báo cáo tài chính ngân hàng.

2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn tài trợ của doanh nghiệp
– Các loại vốn và nguồn tài trợ của doanh nghiệp.

– Cơ cấu nguồn vốn.
– Cơ cấu tài sản.
– Tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp.
– Chi phí sử dụng vốn.

3. Phân tích báo cáo tài chính
– Phân tích bảng cân đối kế toán.

– Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh.
– Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
– Phân tích các tỷ số tài chính:

* Tỷ số thanh toán

* Tỷ số hoạt động

* Tỷ số đòn bẩy tài chính

* Tỷ số sinh lời

* Tỷ số giá thị trường
– Phân tích khả năng sinh lãi (Dupont).
– Phân tích tác động của đòn bẩy tài chính đến lợi nhuận trên vốn (ROE).
– Thực hành phân tích báo cáo tài chính trên Excel.

4. Lập kế hoạch tài chính và dự toán báo cáo tài chính
– Cơ sở để dự báo kinh doanh: dự báo doanh thu, chi phí.
– Lập báo cáo kết quả kinh doanh dự toán.

– Lập bảng cân đối kế toán dự toán.

– Dự toán nguồn vốn cần bổ sung.

– Chính sách cổ tức của doanh nghiệp.

5. Định giá doanh nghiệp
– Định giá bằng phương pháp chiết khấu dòng cổ tức.

– Định giá bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp.

– Định giá bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của chủ sở hữu.

– Định giá bằng phương pháp so sánh.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá