Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế - Khóa học Phân tích Thẩm định Dự án đầu tư chuyên nghiệp | Edu2Review

Khóa học Phân tích Thẩm định Dự án đầu tư chuyên nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Thẩm định dự án

Thời lượng

14 buổi

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Cung cấp cho học viên cơ sở, phương pháp khoa học để thiết lập, phân tích và thẩm định dự án đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.
 • Học viên sẽ được cung cấp kiến thức từ các khái niệm tổng quát về dự án đầu tư, đến trình tự thiết lập dự án, các công cụ phân tích tài chính, phân tích rủi ro, phân tích kinh tế xã hội và công cụ thẩm định dự án.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 1. CHUYÊN ĐỀ 1: TỔNG QUAN

Chương I: GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Các khái niệm về đầu tư và dự án đầu tư
2. Quá trình hình thành và triển khai một dự án đầu tư
3. Trình tự tiến hành soạn thảo dự án đầu tư
4. Các nội dung chủ yếu của một dự án đầu tư
5. Vai trò đầu tư đối với sự phát triển kinh tế, xã hội.

Chương II: SẢN PHẨM VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ
1. Khuôn khổ luật pháp
2. Môi trường vĩ mô
3. Thị trường sản phẩm của dự án
4. Môi trường vi mô
5. Bối cảnh cạnh tranh và các biện pháp cạnh tranh cho sản phẩm của dự án.

Chương III: CÁC VẤN ĐỀ KỸ THUẬT VÀ NGUỒN LỰC
1. Lựa chọn công nghệ, thiết bị, phương án xây dựng
2. Lựa chọn bộ máy quản lý
3. Đảm bảo nguồn: nhân lực, vật lực, tài lực.

Chương IV: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ
1. Giá trị gia tăng
2. Khả năng tạo công ăn việc làm
3. Suất đầu tư của dự án
4. Đóng góp vào ngân sách nhà nước, địa phương
5. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế.

Chương V: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI XÃ HỘI
1. Công ăn việc làm
2. Thuần phong mỹ tục
3. Xóa đói giảm nghèo

Chương VI: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
1. Nước thải
2. Hệ sinh thái

2. CHUYÊN ĐỀ 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

 • Các quan điểm phân tích dự án đầu tư
 • Xây dựng dòng tiền của dự án theo các quan điểm: Quan điểm toàn bộ vốn chủ sở hữu (AEPV), Quan điểm tổng đầu tư (TIPV), Quan điểm chủ sở hữu (EPV).
 • Giá trị thời gian của tiền
 • Các chỉ tiêu đánh giá và phân tích hiệu quả dự án đầu tư
 • Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) và lựa chọn suất chiết khấu phù hợp khi thẩm định dự án.

⇒ Học viên được học lý thuyết và thực hành trên Excel

3. CHUYÊN ĐỀ 3: PHÂN TÍCH RỦI RO

 • Giới thiệu về rủi ro của dự án đầu tư
 • Giới thiệu các phương pháp phân tích rủi ro:
  * Phân tích tất định: phân tích độ nhạy một chiều, phân tích độ nhạy hai chiều, phân tích tình huống.
  * Phân tích bất định rủi ro theo mô phỏng Monte Carlo.

⇒ Học viên được hướng dẫn thực hành phân tích rủi ro của dự án trên Excel: phân tích độ nhạy một chiều, phân tích độ nhạy hai chiều, phân tích tình huống; phân tích bất định rủi ro theo mô phỏng Monte Carlo (sử dụng phần mềm CRYSTAL BALL).

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Phát triển Khoa học Kinh tế

0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá