Lớp Học Thân Thiện | Edu2Review
Đánh giá về

Triangle English School

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Lớp Học Thân Thiện

Ưu điểm

- Thân thiện.
- Hòa đồng.
- Dễ hiểu.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên trải nghiệm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn