Trường Có Môi Trường Tốt Cho Việc Phát Triển Kiến Thức Kinh Nghiệm . | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học FPT (daihoc.fpt.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Có Môi Trường Tốt Cho Việc Phát Triển Kiến Thức Kinh Nghiệm .

Ưu điểm

Môi trường , cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Khá xa , tiết chế trong việc ăn uống

Trải nghiệm và lời khuyên

có kinh nghiệm cùng kiến thức tốt hơn để áp dụng chuyên sâu trong thục tế

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn