Review Impactus | Edu2Review
Đánh giá về

Học viện Đào tạo tiếng Anh và Kỹ năng Impactus

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Review Impactus

Ưu điểm

Giáo viên trình độ cao, trung tâm gần nhà, Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Không hỗ trợ chỗ để xe

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm khá tốt, giáo viên trình độ cao

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn