Học Viện Tài Chính | Edu2Review
Đánh giá về

Học Viện Tài Chính (hvtc.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Viện Tài Chính

Ưu điểm

Giáo viên tận tâm

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Thầy cô rất quan tâm học sinh và kiến thức của trường rất sâu

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn