Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Tiếng Anh IKUN (tienganhikun.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất tốt - Giáo viên giảng dễ hiểu

Trải nghiệm và lời khuyên

Có tiến bộ hơn ban đầu.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn