Thời Gian Học | Edu2Review
Đánh giá về

Tiếng Anh IKUN (tienganhikun.com)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thời Gian Học

Ưu điểm

- Nội dung dạy ngắn gọn, bao hàm hết được nội dung trong khóa học. - Thời gian vào học đúng giờ. - Giáo viên giảng dạy tận tâm.

Trải nghiệm và lời khuyên

Tham gia lớp học đầy đủ để không bị mất kiến thức. Nghỉ một hôm là bị mất một lỗ hổng kiến thức.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn