Action English
Đánh giá về

Trung Tâm Action English (actionenglish.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Action English

Ưu điểm

Không ghi

Khuyết điểm

Học phí cao

Trải nghiệm

Trung tâm có nhiều hoạt động nhưng học phí lại cao

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn