Chuyện Môn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chuyện Môn

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Giảng viên 2 cần chuẩn bị nội dung tốt hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm: nghỉ dịch Covid quá lâu.
Lời khuyên: chủ động. Trước tiên careclass sẽ luôn hỗ trợ bạn rất tốt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn