Không Hiệu Quả, Tôi Đã Bỏ Giữa Chừng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Benzen

VN Amazon
VN Amazon

Không Hiệu Quả, Tôi Đã Bỏ Giữa Chừng

Ưu điểm

1 số giáo viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

cơ sở vật chất, bài giảng, nhân viên .....

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi đã bỏ học ngang giữa chừng vì những trải nghiệm cực kỳ chán ở đây, không thể tiến bộ được !

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn