Giáo Viên Tận Tụy | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Tận Tụy

Ưu điểm

Giáo viên tận tụy (Thầy Thiện) Tạo điều kiện cho học viên luyện tập tại nhà

Điểm cần cải thiện

Không gian hơi nhỏ Chát lượng nhà vệ sinh hơi kém

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm của em khi học ở đây là giáo viên tạo điều kiện cho mọi học viên được luyện tập Anh văn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn