Low-Cost Fee | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Low-Cost Fee

Ưu điểm

School fee is cheap The teachers friendly and enthusiastic Quality is good

Điểm cần cải thiện

Facility More branhes More activities

Trải nghiệm và lời khuyên

Happy, satisfied My advice: If you have a limited budget, this is the best English center to improve your English.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn