Vui Vẻ | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ REF (ref.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Vui Vẻ

Ưu điểm

Vui vẻ Nhiệt tình Tận tình

Điểm cần cải thiện

Nên kèm học viên nhiều hơn tại vì lớp hơi đông không thể kiểm soát được

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn