Kiến Thức Trình Bày Đúng Trọng Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Sedu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Kiến Thức Trình Bày Đúng Trọng Tâm

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, cơ sở vật chất thiết bị ổn, kiến thức trọng tâm để ôn thi đại học

Điểm cần cải thiện

Chưa thấy

Trải nghiệm và lời khuyên

Giáo trình học ổn, hỗ trợ nội dung học tập trên lớp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn