Rất Hài Lòng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Sedu English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Rất Hài Lòng

Ưu điểm

Chất lượng giáo viên tốt
Giảng dạy phù hợp
Số lượng học viên hợp lý

Điểm cần cải thiện

Chỗ gửi xe không đủ

Trải nghiệm và lời khuyên

Lớp học vui, kỹ năng có cải thiện

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn