Đánh Giá Của Học Viên Về Chung Tâm Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Đuc Tai Nguyen
Đuc Tai Nguyen

Đánh Giá Của Học Viên Về Chung Tâm Tata English

Ưu điểm

Nhiệt tình năng động quan tâm học viên

Điểm cần cải thiện

Cần mở rộng phòng học

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học tại đây hk phí hợp lí,giảng dậy nhiệt tình.
Đây là những lời nói của người từng trải

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn