Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Hoàng Đình Nam
Hoàng Đình Nam

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Trợ giảng nhiệt tình , hoà đồng học viên , quan tâm học viên

Điểm cần cải thiện

Không có điểm gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học,nhớ làm bài tập đầy đủ không bị trừ điểm chuyên cần

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn