Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Trang Thu
Trang Thu

Tata English

Ưu điểm

Truyền động lực về sự kiên trì

Điểm cần cải thiện

Leo 5,6 tầng mỏi chân

Trải nghiệm và lời khuyên

Các chị quan tâm học viên, truyền động lực trong việc học và duy trì các thói quen tích cực, tốt đẹp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn