Tataenglish | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Thị Anh Nguyễn
Thị Anh Nguyễn

Tataenglish

Ưu điểm

Các anh chị ở TataEnglish rất quan tâm học viên, luôn hoà đồng và sẵn sàng giúp đỡ

Điểm cần cải thiện

Em cần học thêm để cải thiện Tiếng Anh của bản thân

Trải nghiệm và lời khuyên

Ở TataEnglish rất thú vị, có nhiều hoạt động bổ ích, được biết thêm nhiều bạn mới

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn