Tataenglish | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Tú Công
Tú Công

Tataenglish

Ưu điểm

Giảng viên trợ giảng nhiệt tình cơ sở vật chất tốt khoá học đạt được hiểu quả tốt

Điểm cần cải thiện

Cần thêm số lượng nớp học

Trải nghiệm và lời khuyên

Khoá học dành cho người yếu tiếng anh mới bắt đầu hoặc mất gôc

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn