Tiếng Anh Cho Người Kiên Trì | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Linh Thùy
Linh Thùy

Tiếng Anh Cho Người Kiên Trì

Ưu điểm

Giáo viên quan tâm học viên
Giáo viên dạy dễ hiểu
Kết được nhiều bạn mới

Điểm cần cải thiện

Wifi cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Các em nên học ở trung tâm vừa phát triển về thể xác và tâm hồn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn