Tuần Lễ Kim Cương | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Cúc Kim
Cúc Kim

Tuần Lễ Kim Cương

Ưu điểm

Nhiệt tình giúp đỡ học viên. Tận tình chỉ bảo. Giảng dạy nhiệt huyết. Cách truyền đạt phong phú và đa dạng.

Điểm cần cải thiện

Chỗ gửi xe gần trung tâm

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên đăng ký học ở Tata để cải thiện về Tiếng Anh và kỹ năng khác

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn