Đánh Giá Trung Tâm
Đánh giá về

Trung tâm tiếng Anh VUS (vus.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Trung Tâm

Ưu điểm

Phòng học được trang bị tốt

Khuyết điểm

Giáo viên không có thời gian cho từng học sinh

Trải nghiệm

Thiếu sự quan tâm và bắt buộc với các học sinh tham gia

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn