Chất Lượng Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Mc IELTS (mcielts.com)

Thanh Cơ
Thanh Cơ

Chất Lượng Giảng Dạy

Ưu điểm

Giáo viên thân thiện quan tâm học sinh

Điểm cần cải thiện

Hầu như không có

Trải nghiệm và lời khuyên

Chất lượng giảng dạy tốt giáo viên thân thiện quan tâm học viên, học phí ok, cơ sở vật chất ổn, khá hài lòng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn